/ENG BELOW/

 

Tytuł Pozdrowienie! odnosi się do komunikatu/pozdrowienia przekazywanego sobie wśród mieszkańców wsi. Pozdrowienie czy ciągle używane Szczęść Boże! ma na wsi szczególny wymiar. Jego znaczenie i waga wynika z tego, że w obliczu klęsk żywiołowych i nieurodzajów, życzenie sobie nawzajem zdrowia i urodzaju jest bardzo istotne. Ważny jest aspekt relacji pomiędzy mieszkańcami wsi. W niewielkich i hermetycznych społecznościach rozmowa sąsiedzka i pozdrawianie się jest istotnym elementem życia codziennego. Pozdrowienie! to również bardzo ważny, afirmacyjny komunikat wysłany ze wsi do miast.

 

Ziny powstały dzięki rozmowom prowadzonym z mieszkankami małopolskich wsi. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na sposób życia, codzienne problemy, ale równię pasje i zainteresowania kobiet tam mieszkających.

 

Title Pozdrowienie! (eng. Greetings!) refers to a message/greeting given to each other among people living in villages. Pozdrowienie or still used Szczęść Boże (eng. God bless you!) has a special meaning in the countryside. In the face of natural disasters and crop failures, the wish for health and fertility still plays an important role. The aspect of relations between village inhabitants is important. In small and hermetic communities, neighborly conversation and greeting is a main element of everyday life. Pozdrowienie! is also an affirmative message sent from villages to cities.

 

!!! Projekt Pozdrowienie został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego/ Pozdrowienie was produced with support from the Ministry of Culture and National Heritage. !!!

  

 

 

Iwona Ogrodzka

O POZDROWIENIU, ŻYCIU NA WSI I O ZINACH MOŻESZ POSŁUCHAĆ ROZMOWY W LOKACJACH.